OCHRANA PŘED HLUKEM

Akustika jako širší pojem v sobě zahrnuje hluk ( škodlivý zvuk ), poslechovou kvalitu, elektroakustiku, fyziologii sluchového vjemu a další podobory. Ochrana před hlukem je významnou částí akustických opatření, neboť se týká ochrany zdraví ve smyslu legislativně stanovených hlukových hygienických limitů a hlukových zátěží z dopravních, technologických a jiných zdrojů hluku.

Nejúčinnějším řešením jsou opatření ve zdroji hluku, nebo v jeho bezprostředním okolí. Často je však třeba navrhnout opatření na cestě šíření hluku od zdroje k chráněnému prostoru a někdy nezbývá, než sáhnout po řešení až v místě hlukové imise. S výhodou je ( dle konkrétních místních podmínek ) používána kombinace různých metod řešení.